Odrody
Činnosť spoločnosti
Akciová spoločnosť ISTROPOL SOLARY sa zaoberá nasledovnými hlavnými činnosťami:
 • Šľachtenie nových odrôd obilnín
 • Šľachtiteľský výskum
 • Udržiavacie šľachtenie registrovaných odrôd
 • Výroba predzákladného a základného osiva
Šľachtenie nových odrôd
Šľachtenie rastlín v Solaroch od svojho vzniku prešlo mnohými zmenami. Najvýznamnejšie z nich nastali po roku 1990, keď sa pôvodný široký sortiment šľachtených druhov poľných plodín a zelenín začal postupne zužovať a súčasne s tým sa prehlbovala špecializácia na šľachtenie hustosiatych obilnín. K pôvodným šľachtiteľským programom pšenice tvrdej a pšenice ozimnej postupne pribudli nové šľachtiteľské programy ďalších druhov obilnín za účelom efektívnejšieho využívania šľachtiteľských kapacít spoločnosti.
ISTROPOL SOLARY a.s. v súčasnosti sa zaoberá šľachtením odrôd nasledovných druhov obilnín:
 • Pšenica letná (Triticum aestivum L.) – forma ozimná a jarná
 • Pšenica tvrdá (Triticum durum Desf.) – forma ozimná a jarná
 • Triticale (X Triticosecale Wittm.) – forma ozimná a jarná
 • Jačmeň siaty ( Hordeum vulgare L.) – forma jarná a ozimná (dvojradová)
 • Ovos siaty (Avena sativa L.) – forma jarná
 • Pšenica špaldová (Triticum spelta L) – forma ozimná
Šľachtiteľské programy jednotlivých plodín sú zamerané na tvorbu nových odrôd s vysokým úrodovým potenciálom, dobrou odolnosťou proti chorobám a abiotickým stresom prostredia a vysokou technologickou kvalitou zodpovedajúcou požiadavkám spracovateľského priemyslu. Pri plánovaní šľachtiteľských programov sú v maximálnej možnej miere zohľadnené požiadavky budúcich užívateľov odrôd.
Hlavné šľachtiteľské ciele
 • zvyšovanie úrodové potenciálu a úrodovej stability nových odrôd
 • zvyšovanie odolnosti proti abiotickým stresom (mrazuvzdornosť, suchovzdornosť, a pod.)
 • zvyšovanie odolnosti proti chorobám
 • šľachtenie odrôd pre rôzne pestovateľské technológie
 • zvyšovanie technologickej akosti ( pekárska, cestovinárska, sladovnícka, kŕmna akosť, a pod.)
 • šľachtenie odrôd pre netradičné úžitkové smery (napr. odrody pšenice so žltou múkou, bielym zrnom, waxy škrobom, odrody triticale s pekárskou akosťou, a pod.)
 • šľachtenie odrôd vhodných na pestovanie v podmienkach ekologického hospodárenia
 • zvyšovanie variability genetického základu odrôd, zabudovanie nových génov
 • šľachtenie odrôd pre zahraničné trhy
Metódy šľachtenia
Základnou metódou šľachtenia nových odrôd obilnín je kombinačné šľachtenie s následným hodnotením potomstiev (metóda pedigree), ktorá pozostáva z troch základných krokov.
Prvým krokom je vytvorenie genetickej variability krížením dvoch alebo viacerých rodičov, ktoré majú odlišný genetický základ pre jednotlivé znaky a vlastnosti. Ďalším krokom je výber vhodných genotypov s požadovanou kombináciou znakov a vlastností pre vytvorenie nových odrôd. Posledným krokom je testovanie odrody vo firemných a následne v štátnych registračných skúškach, kde odroda musí preukázať svoju hospodársku hodnotu a musí vyhovieť požiadavkám na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť (DUS-skúšky).Vytvorenie odrody od kríženia až po registráciu odrody trvá minimálne 10-12 rokov.

Rozsah šľachtenia hustosiatych obilnín v Solaroch charakterizujú nasledovné počty šľachtiteľského materiálu v jednotlivých generáciach:
 • 250-350 nových krížení v generácii F1
 • 350-500 tisíc dopestovaných rastlín (nových genotypov) v generácii F2
 • 40-50 tisíc klasových potomstiev hodnotených v generácii F3 a F4
 • 2500-3000 línií testovaných v porovnávacích skúškach bez opakovania v generácii F5
 • 150-200 línií testovaných v porovnávacích skúškach v generácii F6
 • 20-25 línií v generácii F7 a F8 testovaných vo firemných predskúškach na viacerých lokalitách
 • 5-6 nových odrôd prihlásených do štátnych registračných skúšok
 • Celková výmera šľachtiteľkých škôlok: 18-20 ha.
Výsledky šľachtenia obilnín
Akciová spoločnosť ISTROPOL SOLARY ponúka pestovateľom široký sortiment odrôd pšenice ozimnej, pšenice jarnej, pšenice tvrdej ozimnej, pšenice tvrdej jarnej, triticale ozimného a jačmeňa jarného s rôznymi agronomickými a kvalitatívnymi vlastnosťami, z ktorého pestovatelia si môžu vybrať odrody vhodné do všetkých pestovateľských podmienok. Výsledky nových odrôd testovaných v štátnych registračných skúškach sú zárukou zachovania kontinuity v uvádzaní nových konkurencieschopných odrôd na trh aj v budúcnosti.
Šľachtiteľský výskum
V záujme zvyšovania efektivity šľachtiteľskej práce spoločnosť vykonáva aj vlastný šľachtiteľský výskum, ktorý je zameraný predovšetkým na nasledovné oblasti:
 • Hodnotenie genetických zdrojov
 • Tvorba genetických zdrojov a šľachtiteľských polotovarov (pre-breeding)
 • Výskum šľachtiteľských a testovacích metód
 • Agrotechnický výskum – vypracovanie odrodovej agrotechniky
Udržiavacie šľachtenie
V úzkej nadväznosti na tvorbu nových odrôd spoločnosť zabezpečuje udržiavacie šľachtenie registrovaných odrôd za účelom zachovania znakov a vlastností odrôd, na základe ktorých boli registrované. Výsledkom udržiavacieho šľachtenia je šľachtiteľské osivo s vysokou genetickou hodnotou a vyrovnanosťou.
Výroba osív
Spoločnosť zabezpečuje výrobu základného a predzákladného osiva na vlastných pozemkoch alebo u zmluvných množiteľov pre potreby ďalšieho množenia odrôd.