SK HU
menu zatvoriť
Background Background Background
Background Background Background

Činnosť spoločnosti

Činnosť spoločnosti

Akciová spoločnosť ISTROPOL SOLARY svojou podnikateľskou činnosťou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti v tvorbe nových odrôdrastlín v Solaroch od roku 1952 a v súčasnosti vykonáva nasledovné hlavné činnosti:

Šľachtenie nových odrôd obilnín

Šľachtenie rastlín v Solaroch od svojho vzniku prešlo mnohými zmenami. Najvýznamnejšie z nich nastali po roku 1990, keď úspešné a tradičné šľachtiteľské programy pšenice ozimnej a pšenice tvrdej ozimnej boli postupne rozšírené o šľachtenie ďalších druhov hustosiatych obilnín a bola ukončená tvorba nových odrôd kŕmnych cirokov, melónov a koreninovej papriky. Spoločnosť za účelom efektívnejšieho využívania existujúcich šľachtiteľských kapacít sa vydala na cestu špecializácie na hustosiate obilniny. ISTROPOL SOLARY a.s. v súčasnosti sa zaoberá šľachtením odrôd nasledovných druhov obilnín:

Hlavné šľachtiteľské ciele

Šľachtiteľské programy jednotlivých plodín sú zamerané na tvorbu nových odrôd s vysokým úrodovým potenciálom, vysokou odolnosťou proti chorobám a abiotickým stresom prostredia a vysokou technologickou kvalitou zodpovedajúcou požiadavkám spracovateľského priemyslu. Pri plánovaní šľachtiteľských programov sú v maximálnej možnej miere zohľadnené požiadavky budúcich užívateľov odrôd. Hlavné ciele pri šľachtení sú nasledovné:

Metódy šľachtenia

Základnou metódou šľachtenia nových odrôd obilnín je kombinačné šľachtenie s následným hodnotením potomstiev (metóda pedigree), ktoré pozostáva z troch základných krokov. Prvým krokom je vytvorenie genetickej variability krížením dvoch alebo viacerých rodičovských odrôd, ktoré majú odlišný genetický základ pre jednotlivé znaky a vlastnosti. Ďalším krokom je výber vhodných genotypov s požadovanou kombináciou znakov a vlastností. Posledným krokom je testovanie nových línií vo vlastných, firemných a následne v štátnych registračných skúškach, kde odroda musí preukázať svoju lepšiu hospodársku hodnotu ako kontrolné odrody a musí vyhovieť požiadavkám na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť (DUS-skúšky).Vyšľachtenie novej odrody trvá 10-12 rokov.

Rozsah šľachtenia hustosiatych obilnín v Solaroch charakterizujú nasledovné počty šľachtiteľského materiálu v jednotlivých generáciach:

Výsledky šľachtenia obilnín

Od začiatku zahájenia šľachtiteľskej práce v Solaroch bolo vytvorených vyše 70 odrôd obilnín, z ktorých 60 bolo regisrovaných v období po roku 2000, čo jednoznačne potvrdzuje rastúci trend úspešnosti solarského šľachtenia. Vsúčasnosti ponúkame pestovateľom vyše 25 konkurencieschopných odrôd pšenice ozimnej a jarnej, pšenice tvrdej ozimnej a jarnej, pšenice špaldovej, triticale ozimnéhoa jarného, ovsa jarnéhoa jačmeňa jarného so širokou škálou agronomických a kvalitatívnych vlastností. Dobré výsledky nových odrôd v štátnych registračných skúškach sú zárukou zachovania kontinuity v uvádzaní nových, konkurencieschopných odrôd na trh aj v budúcnosti.

Šľachtiteľský výskum

V záujme zvyšovania efektivity šľachtiteľskej práce spoločnosť vykonáva aj vlastný šľachtiteľský výskum, ktorý je zameraný predovšetkým na nasledovné oblasti:

Udržiavacie šľachtenie

V úzkej nadväznosti na tvorbu nových odrôd spoločnosť zabezpečuje udržiavacie šľachtenie registrovaných odrôd za účelom zachovania tých znakov a vlastností odrôd, na základe ktorých boli registrované. Výsledkom udržiavacieho šľachtenia je šľachtiteľské osivo s vysokou genetickou čistotou a biologickou hodnotou.

Výroba osív a obchodné využívanie odrôd

Spoločnosť zabezpečuje výrobu základného a predzákladného osiva registrovaných odrôd s vysokou genetickou čistotou pre potreby ich ďalšieho množenia. ISTROPOL SOLARY a.s. nepredáva osivá pestovateľom v generácii C1 a C2 na bežné plochy pestovania. Túto činnosť vykonávajú špecializované semenárske a poľnohospodárske podniky na základe licenčných zmlúv.